องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและความหมาย

มรรถภาพทางกายมีองค์ประกอบและความหมายดังนี้ 

1.ศักยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด หรือ ความอดทนข องระบบไหลเวียนเลือด คือ

คุณสมบัติที่สามารถอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้เป็นเวลานาน หรืออาจเรียกได้ว่า  สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ต้องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น  วิ่ง  ว่ายน้ำ  ขี่จักรยาน  ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยกระตุ้นหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนเลือดได้ทำงาน ให้ดีขึ้นกว่าปกติ

2.ความอดทนของกล้ามเนื้อ 

ความอดทนของกล้ามเนื้อ  คือ  ความสามารถบุคคลในกิจกรรมที่ต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานาน เช่น ดึงข้อ  ดันพื้น  ลุกนั่ง

3.ความแข็งแรง 

ความแข็งแรง  คือ  ความสามารถในการใช้แรงในการปฎิบัติเพียงครั้งเดียว มีอยู่  2 แบบ คือ

3.1 ความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ คือ ลักษณะของการใช้แรงจำนวนสูงสุดในครั้งเดียว ที่บุคคลกระทำต่อแรงต้านทานชนิดอยู่กับที่ในขณะที่กล้ามเนื้อทั้งหมดกำลังหดตัว

3.2 ความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ คือ จำนวนความต้านทานที่บุคคลสามารถกระทำให้ผ่านพ้นไปได้ระหว่างการใช้แรงในขณะมีการเคลื่อนที่อย่างเต็มแรงของข้อต่อเฉพาะแห่งหรือข้อต่อหลาย ๆ แห่งของร่างกายรวมอยู่ด้วยเช่น การงอแขนยกบาร์เบล

4.ความยืดหยุ่น 

ความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว  คือ  ศักยภาพพื้นฐานของข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาของการเคลื่อนปกติ  ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อและเอ็น

5.องค์ประกอบของร่างกาย

องค์ประกอบของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย  เพราะในปัจจุบันมีการยืนยันได้ว่า ไขมันส่วนเกินที่เก็บเอาไว้ในร่างกายของคนเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อจำกัด ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

 

สรุป

การมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย  เพื่อให้มนุษย์เราได้ดำรงชีวิต และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข การมีสุขภาพทางกายที่ดีจะทำให้เราประสบณ์ความสำเร็จในการทำงานต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังคงจำเป็นจะต้องมีสมรรถภาพทางจิตที่ดีควบคู่ไปด้วย เพราะบุคคลที่มีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดีจะมีพละกำลังในการทำงาน มีความตั้งและและมีความสุขกับสิ่งที่ตนทำ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี หรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นผลกระทบทำให้การทำงานต่างๆไม่ประสบณ์ความสำเร็จและล้มเหลว และยังส่งผลได้ถึงการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อีกด้วย ดั้งนั้น เราจึงควรรู้จักดูแลรักษาสุขภาพกายและจิต และหมั่นสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดีให้กับตัวของเราอยู่สม่ำเสมอเมื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความปกติและสมบูรณ์ดี  เราก็จะมีความสุข การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิต อบยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี

สมรรถภาพทางจิต ( Mental Fitness )


           ร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขึ้นเมื่อระดับความเครียด และความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น อาจทำให้หายใจตื้นและกว้างกว่าเดิม    ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อลดลง ก่อให้เกิดผลเสียต่อการออกกำลังกาย  หรือ เล่นกีฬาตามมา เนื่องจากประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ สามารถบ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้อย่างหนึ่ง            

           สมรรถภาพทางจิต ( Mental Fitness ) เป็นอีก    สิ่งหนึ่ง ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีบทบาทเป็นอย่างมากในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางจิต ( Psychological Skill Training or   PST )  ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย  และเริ่มศึกษากันอย่างจริงจังมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการฝึกแบบจิตคลุมกาย  และการฝึกแบบกายคลุมจิต           

          เทคนิคการหายใจ   ( Complete Breath   or Breathing  Control ) เป็นเทคนิคหนึ่งของการฝึกแบบกายคลุมจิต เนื่องจากใช้การฝึกควบคุมร่างกาย  เพื่อให้ไปมีผลกับสภาวะจิตใจ วิธีการคือการที่ผู้ฝึกหัดบรรจุอากาศลงไปในปอดโดยการจินตนาการว่า ปอดมีสามส่วน  ส่วนแรกคือการบรรจุอากาศโดยการดันท้องออก   ส่วนที่สองคือการบรรจุอากาศโดยการขยายหน้าอก  ส่วนที่สามคือการบรรจุอากาศโดยการยกหัวไหล่ขึ้น  การหายใจออกจะทำช้าๆ โดยการกลับขั้นตอนการหายใจเข้า การฝึกการหายใจ จะทำให้การหายใจลึก และนานขึ้นกว่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพ ในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความเครียด และความวิตกกังวลลดลง   นอกจากนี้ จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจเพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมทั้งสมาธิในการออกกำลังกาย หรือการแข่งขันกีฬาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


สรุป 

     คนเราจะเกิดสมรรถภาพทางจิตได้จากเหตุผลหลักๆ2ประการคือ การเกิดความเครียดและความวิตกกังวล   จะเกิดอาการหายใจตื้นและกว้างกว่าเดิมทำให้หายใจลำบาก ก่อให้เกิดผลเสีย มากมาย

     สมรรถภาพทางจิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในการแข่งขันและการฝึก ที่ทำให้เกิดภาวการณ์เครียด จึงทำให้เกิดสมรรถภาพทางจิต

   

เทคนิคการหายใจเป็นเทคนิคหนึ่งในการควบคุมจิตของตนเอง คือการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆเมื่อเวลาเหนื่อยหรือเกิดอาการตกใจ ซึ่งมักจะใช้การกำหนดลมหายใจเป็ฯส่วนศูนย์กลาง  การฝึกการหายใจทำให้การหายใจนั้นลึกแล้วนานกว่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยลดความเครียด และความวิตกกังวลลง

แหล่งข้อมูล

http://www.swu.ac.th/royal/book6/b6c7t4.html

http://www.fit2home.com


สมาชิกในกลุ่ม

นางสาว นัทธมน มัยโภคา ม.6/5 เลขที่ 6

นางสาว สุจิตรา จิตราคณี ม.6/5 เลขที่ 23

นางสาวปีวรา วุ้นนที ม.6/5 เลขที่ 28

ปัญหาสังคม

posted on 25 Aug 2010 21:23 by peevara

 

ปัญหาสังคม

หมายถึง สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น

      สาเหตุของปัญหาสังคม
          1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง              การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น
          2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น                        เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม              หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ทำให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น
          3. เกิดจากการท