องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและความหมาย

มรรถภาพทางกายมีองค์ประกอบและความหมายดังนี้ 

1.ศักยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด หรือ ความอดทนข องระบบไหลเวียนเลือด คือ

คุณสมบัติที่สามารถอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้เป็นเวลานาน หรืออาจเรียกได้ว่า  สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ต้องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น  วิ่ง  ว่ายน้ำ  ขี่จักรยาน  ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยกระตุ้นหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนเลือดได้ทำงาน ให้ดีขึ้นกว่าปกติ

2.ความอดทนของกล้ามเนื้อ 

ความอดทนของกล้ามเนื้อ  คือ  ความสามารถบุคคลในกิจกรรมที่ต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานาน เช่น ดึงข้อ  ดันพื้น  ลุกนั่ง

3.ความแข็งแรง 

ความแข็งแรง  คือ  ความสามารถในการใช้แรงในการปฎิบัติเพียงครั้งเดียว มีอยู่  2 แบบ คือ

3.1 ความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ คือ ลักษณะของการใช้แรงจำนวนสูงสุดในครั้งเดียว ที่บุคคลกระทำต่อแรงต้านทานชนิดอยู่กับที่ในขณะที่กล้ามเนื้อทั้งหมดกำลังหดตัว

3.2 ความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ คือ จำนวนความต้านทานที่บุคคลสามารถกระทำให้ผ่านพ้นไปได้ระหว่างการใช้แรงในขณะมีการเคลื่อนที่อย่างเต็มแรงของข้อต่อเฉพาะแห่งหรือข้อต่อหลาย ๆ แห่งของร่างกายรวมอยู่ด้วยเช่น การงอแขนยกบาร์เบล

4.ความยืดหยุ่น 

ความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว  คือ  ศักยภาพพื้นฐานของข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาของการเคลื่อนปกติ  ความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อและเอ็น

5.องค์ประกอบของร่างกาย

องค์ประกอบของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย  เพราะในปัจจุบันมีการยืนยันได้ว่า ไขมันส่วนเกินที่เก็บเอาไว้ในร่างกายของคนเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อจำกัด ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

 

สรุป

การมีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย  เพื่อให้มนุษย์เราได้ดำรงชีวิต และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข การมีสุขภาพทางกายที่ดีจะทำให้เราประสบณ์ความสำเร็จในการทำงานต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังคงจำเป็นจะต้องมีสมรรถภาพทางจิตที่ดีควบคู่ไปด้วย เพราะบุคคลที่มีสุขภาพทางกายและทางจิตที่ดีจะมีพละกำลังในการทำงาน มีความตั้งและและมีความสุขกับสิ่งที่ตนทำ ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี หรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นผลกระทบทำให้การทำงานต่างๆไม่ประสบณ์ความสำเร็จและล้มเหลว และยังส่งผลได้ถึงการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อีกด้วย ดั้งนั้น เราจึงควรรู้จักดูแลรักษาสุขภาพกายและจิต และหมั่นสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดีให้กับตัวของเราอยู่สม่ำเสมอเมื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความปกติและสมบูรณ์ดี  เราก็จะมีความสุข การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิต อบยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี

สมรรถภาพทางจิต ( Mental Fitness )


           ร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขึ้นเมื่อระดับความเครียด และความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น อาจทำให้หายใจตื้นและกว้างกว่าเดิม    ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อลดลง ก่อให้เกิดผลเสียต่อการออกกำลังกาย  หรือ เล่นกีฬาตามมา เนื่องจากประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ สามารถบ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้อย่างหนึ่ง            

           สมรรถภาพทางจิต ( Mental Fitness ) เป็นอีก    สิ่งหนึ่ง ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีบทบาทเป็นอย่างมากในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางจิต ( Psychological Skill Training or   PST )  ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย  และเริ่มศึกษากันอย่างจริงจังมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการฝึกแบบจิตคลุมกาย  และการฝึกแบบกายคลุมจิต           

          เทคนิคการหายใจ   ( Complete Breath   or Breathing  Control ) เป็นเทคนิคหนึ่งของการฝึกแบบกายคลุมจิต เนื่องจากใช้การฝึกควบคุมร่างกาย  เพื่อให้ไปมีผลกับสภาวะจิตใจ วิธีการคือการที่ผู้ฝึกหัดบรรจุอากาศลงไปในปอดโดยการจินตนาการว่า ปอดมีสามส่วน  ส่วนแรกคือการบรรจุอากาศโดยการดันท้องออก   ส่วนที่สองคือการบรรจุอากาศโดยการขยายหน้าอก  ส่วนที่สามคือการบรรจุอากาศโดยการยกหัวไหล่ขึ้น  การหายใจออกจะทำช้าๆ โดยการกลับขั้นตอนการหายใจเข้า การฝึกการหายใจ จะทำให้การหายใจลึก และนานขึ้นกว่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพ ในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความเครียด และความวิตกกังวลลดลง   นอกจากนี้ จะทำให้ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจเพิ่มสูงขึ้นด้วย รวมทั้งสมาธิในการออกกำลังกาย หรือการแข่งขันกีฬาก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


สรุป 

     คนเราจะเกิดสมรรถภาพทางจิตได้จากเหตุผลหลักๆ2ประการคือ การเกิดความเครียดและความวิตกกังวล   จะเกิดอาการหายใจตื้นและกว้างกว่าเดิมทำให้หายใจลำบาก ก่อให้เกิดผลเสีย มากมาย

     สมรรถภาพทางจิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในการแข่งขันและการฝึก ที่ทำให้เกิดภาวการณ์เครียด จึงทำให้เกิดสมรรถภาพทางจิต

   

เทคนิคการหายใจเป็นเทคนิคหนึ่งในการควบคุมจิตของตนเอง คือการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆเมื่อเวลาเหนื่อยหรือเกิดอาการตกใจ ซึ่งมักจะใช้การกำหนดลมหายใจเป็ฯส่วนศูนย์กลาง  การฝึกการหายใจทำให้การหายใจนั้นลึกแล้วนานกว่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยลดความเครียด และความวิตกกังวลลง

แหล่งข้อมูล

http://www.swu.ac.th/royal/book6/b6c7t4.html

http://www.fit2home.com


สมาชิกในกลุ่ม

นางสาว นัทธมน มัยโภคา ม.6/5 เลขที่ 6

นางสาว สุจิตรา จิตราคณี ม.6/5 เลขที่ 23

นางสาวปีวรา วุ้นนที ม.6/5 เลขที่ 28

ปัญหาสังคม

posted on 25 Aug 2010 21:23 by peevara

 

ปัญหาสังคม

หมายถึง สภาวะการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมากในสังคมและเห็นว่าควรร่วมกันแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น

      สาเหตุของปัญหาสังคม
          1. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง              การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น
          2. เกิดจากสมาชิกในสังคมบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ เช่น                        เกิดความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์กับความมุ่งหมาย เกิดความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม              หรือสมาชิกบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม ทำให้เกิดการขาดระเบียบและเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น
          3. เกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความคิดเห็นความต้องการ และผลประโยชน์ขัดกัน              ไม่ยอมร่วมมือแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น

 ปัญหาของสังคมไทย
          1. ปัญหาความยากจน มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
                    2. การขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ
                    3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                    4. ลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอนสม่ำเสมอ เช่นกรรมกร รับจ้าง
                    5. มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
                    6. มีลักษณะนิสัยเฉื่อยชาและเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน
              การแก้ไขปัญหา :
                    1. พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท ขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
                    2. พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
                    3. พัฒนาคุณภาพของประชากร

           2. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การขาดความอบอุ่นทางจิตใจ
                    2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น
                    3. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
                    4. มีค่านิยมในทางที่ผิด
               การแก้ไขปัญหา
                    1. รัฐและหน่วยงานรับผิดชอบควรช่วยกันแก้ไขปัญหา
                    2. ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม
                    3. อบรมสั่งสอนและให้ความรัก ความอบอุ่น และรวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
            3.ปัญหายาเสพย์ติด มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. ถูกชักชวนให้ทดลอง
                    2. ประกอบอาชีพบางอย่างที่ต้องการเพิ่มงานมากขึ้น
                    3. ความอยากรู้และอยากทดลอง
                    4. สภาวะแวดล้อมไม่ดี
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด
                    2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
                    3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด
                    4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
            4. ปัญหาโรคเอดส์ สาเหตุเกิดจาก
                    1. ปัญหายาเสพย์ติด
                    2. ขาดความรู้ในการป้องกันโรค
                    3. เกิดจากความยากจนและไม่เพียงพอ
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรคเอดส์ให้กับประชาชน
                    2. ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
                    3. ระมัดระวังการติดเชื้อโดยทางสายเลือด
            5. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย เป็นต้น มีสาเหตุเกิดจาก
                    1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
                    2. เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    3. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
                    4. ขาดความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยของสมาชิกในสังคม
               การแก้ไขปัญหา
                    1. ให้การศึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกในสังคม
                    2. วางนโยบายการป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม
                    3. ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดอย่างจริงจัง


ลองมาวิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหาสังคม

       ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็มีความรุนแรงในหลายๆระดับซึ่งมีผู้กระทำผิดที่แต่งต่างกันออกไป และยังเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยมากเรามักจะมาเน้นในเรื่องของปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการล่วงละเมิดต่างๆ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความเครียด ฯลฯ และหาทางแก้ไขจากปลายเหตุ ส่วนปัญหาสังคมอื่นๆก็ได้แก่ ปัญหาสิทธิส่วนบุคคล ปัญหาการจำกัดสิทธิ ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเครียดและการกดดัน ปัญหาทางด้านการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับพวกปัญหาอาชญากรรม

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การที่ปัญหาสังคมจะเกิดขึ้นนั้นมันก็เริ่มมาจากคนที่ได้รับความกดดันความกระทบกระเทือนทางจิตใจ แต่อะไรเป็นสาเหตุของความกระทบกระเทือนและความกดดันเหล่านั้นล่ะ นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Photobucket

ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น

 

Photobucket 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ได้แก่
            ปัญหาด้านสุขภาพ ร่างกายของวัยรุ่นยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะมีลูก
ดังนั้นหากวัยรุ่นไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา จะให้มีความเสี่ยงสูงต่อการที่วัยรุ่นจะเป็นโรคโลหิตจาง
มีการคลอดก่อนกำหนดและอาจเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดเพราะกังวลถึงอนาคตของตัวเองและ
ภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้หากวัยรุ่นไปทำแท้งก็อาจจะตกเลือดติดเชื้อจากเครื่องมือ
หรือสถานที่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


            ปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ มักจะมีความรู้สึกว่าตนเองทำผิด เกิดความละอายใจ
ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่นในสังคม อีกทั้งจะเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตตนเอง การคลอดลูก และการเลี้ยงดูลูก
ซึ่งปัญหาทางจิตใจและอารมณ์นี้จะลดน้อยลง ถ้าคนในครอบครัวให้อภัย
ยอมรับและเข้าใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตน รวมทั้งอาจจะช่วยกันหาทางแก้ไขที่เหมาะสม
แต่หากครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่ให้อภัย ก็อาจจะเกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย
ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้น


            ปัญหาครอบครัว เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ฝ่ายชายมักไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ภาระและความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับฝ่ายหญิงและครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว
หากครอบครัวฝ่ายหญิงเข้าใจและยอมรับในความผิดพลาดก็จะลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้
อย่างไรก็ตามเด็กที่เกิดมาก็มักจะขาดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากวัยรุ่นยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดู
ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเพราะยังไม่ได้อยู่ในวัยทำงาน จึงไม่มีรายได้มาเลี้ยงดู แม่บางคนอาจไม่สนใจดูแล
หรืออาจทำร้ายลูกตนเองเพราะไม่อยากมีลูก และเด็กจะขาดความอบอุ่นจากพ่อเพราะฝ่ายชายมักจะไม่รับผิดชอบในลูก


             ปัญหาสังคม การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจของวัยรุ่นได้ก่อให้เกิดปัญหา ได้แก่
การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เนื่องจากความกดดันต่าง ๆ การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย
การหยุดชะงักทางการศึกษาของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การทอดทิ้งเด็กไว้ตามโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ
ภาระการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะห์การทารุณเด็กจากแม่ที่ไม่ต้องการลูก

 

คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดมา

 

  พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นชายที่เป็นปัญหา ได้แก่
             - การอ่านการ์ตูนลามกและสื่อลามก เช่น วีซีดี วีดีโอ เป็นต้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะสื่อลามกเหล่านี้มักจะ
แสดงพฤติกรรมทางเพศ ที่ผิดไปจากความจริงเพื่อจะดึงดูดความ
สนใจของผู้ดูการดูสื่อลามกอาจ ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจไปหลอกลวงหรือข่มขื่นผู้อื่นได้
หากดูสื่อเหล่านี้เป็นประจำจะ ทำให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติได้
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต
จึงควรเอาเวลาไปออกกำลังกายหรือทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากกว่า
      - การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม โดยอาจจะเป็นเพื่อนหญิง คู่รัก หรือหญิงขายบริการทางเพศจะทำให้คิดโรคเอดส์
และโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ หากไม่ใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งยังทำให้ฝ่ายหญิงเสียหายและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆตามมา
เช่นถูกดำเนินการทางกฎหมาย หากฝ่ายหญิงแจ้งความว่าถูกล่อลวงหรือใช้กำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
หรือฝ่ายหญิงอาจตั้งครรภ์ในขณะที่วัยรุ่นชายยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะยังเรียนไม่จบ
ยังไม่สามารถทำงานหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดู และยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมีครอบครัวหรือเป็นพ่อของลูก
     - การสำส่อนทางเพศโดยมีการสัมพันธ์กับผู้หญิงหลาย ๆ คน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์
หากไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะหากมีการดื่มสุราจะทำให้มึนเมาและไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงที่เป็นปัญหา ได้แก่
     - การแต่งตัวให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและ ความปลอดภัย เช่น
ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กางเกงขาสั้น กางเกงเอวต่ำ เป็นต้นจะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศได้ง่าย
     - การยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก เพราะคิดว่าความสัมพันธ์จะยาวนานมั่นคง หรือทำให้คนรักไม่ไปมีคนอื่น จริง ๆ แล้ว
เป็นการแสดงออกที่ผิด เพราะการที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ฝ่ายชายคิดว่าผู้หญิงอาจเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วเช่นกัน
และการทำเช่นนี้ไม่ทำให้ฝ่ายชายมีความรักและความสัมพันธ์ต่อผู้หญิงตลอดไปได้ เพราะความรักจะมีองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ได้แก่
ความเข้าใจ ความเห็นใจ ความเอื้ออาทร มีนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ เป็นต้น
อีกทั้งวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเติบโตต่อไปและยังต้องเจอผู้คนอีกมากในวันข้างหน้า
หากวันใดที่ต้องเลิกคบกับฝ่ายชายในฐานะคนรักแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง
นอกจานี้ยังเป็นการทำให้พ่อแม่และบุคคลที่รักเราต้องเสียใจกับพฤติกรรมของเรา และยังอาจติดโรคเอดส์จากคนรัก
หรือตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจได้
     - การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว พบว่า ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนรักไปแล้ว
มักจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนต่อมาหรือเพื่อเหตุผลอื่นเช่นเพื่อแลกกับเงินที่จะมาซื้อสิ่งของราคาแพงตามที่ตนเองต้องการ
เพราะคิดว่าตนเองไม่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ความคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะคนทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวเองการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนในอดีตไม่ได้ทำให้คุณค่าของตัวเราลดลง
หากการกระทำของตัวเราในปัจจุบันและอนาคตต่างหากจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัเรา
นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลายคนจะยิ่งเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์หรือโรค
เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ตามมาได้

ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
        วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ มีความสนใจในเพศตรงข้ามและมีการแสดงออกทางเรื่องเพศ
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งภายในร่างกายได้แก่ ฮอร์โมนเพศ และอิทธิพลภายนอกหรือสภาพแวดล้อม
ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้ชักนำ
ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ได้แก่ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ กามโรค โรคตับอักเสบจากไวรัสชนิดบีและซี เป็นต้น การตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ
เกิดปัญหากับครอบครัวที่ไม่ยอมรับหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงปัจจัยและ
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงจากปัจจัยและสถานการณ์ดังกล่าว
ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ มีดังนี้


การจับคู่
ปัจจุบันวัยรุ่นจำนวนมากนิยมที่จะมีคู่รัก ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจะคบหากันเกิน
ขอบเขตและละเลยเรื่องการเรียน หากวัยรุ่นมีความรักแล้วรู้จักปฏิบัติและวางตัวอย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบในเรื่องเรียนก็จะไม่มีสิ่งเสียหายตามมา แต่วัยรุ่นบางคู่กับชักนำกันมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
โดยการชวนกันไปเที่ยวกลางคืน ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันดื่มสุราขณะที่ไปด้วยกัน หรือทดลองเสพสารเสพติด
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชักนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ในที่สุด ตรายหรือไม่


การเสพสารเสพติด
การเสพสารเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ชักนำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย ได้แก่
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้มึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ และ การเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
เช่น ยาอี ยาเลิฟ ที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไปกระตุ้นประสาท ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม สับสน งุนงง และชักนำ
ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกลางคืนในสถานบริการ ในงานรื่นเริงต่าง ๆ มักจะมีการดื่มสุรา
และบางแห่งจะมีการเสพสารเสพติด ทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ตามมา นอกจากนี้ในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดมักจะมีคู่นอนหลายคนเปลี่ยน
ไปเรื่อย ๆ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคเอดส์ หรือตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ เพราะผู้ที่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดมักจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

 

 Photobucket

edit @ 25 Aug 2010 21:15:34 by ปัญหาสังคมที่นำมาสู่ภัยทางเพศ